Spis treści 

I. Informacje podstawowe

 1. Właścicielem marki 'Kwiaty 3D’ oraz operatorem sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.kwiaty3d.pl jest przedsiębiorstwo Lumeris Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok (zwane dalej Lumeris).
 2. Spółka Lumeris została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000857614. Spółka posługuje się numerem NIP: 9662142985 oraz REGON: 386911047. 
 3. Adres do odsyłania produktów reklamowanych i zwracanych oraz zużytego sprzętu elektycznego i elektonicznego: Lumeris Sp. z o.o., ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok. 

II. Użytkownicy

 1. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Podstawową formą komunikacji pracowników Lumeris z klientami jest email. Z tego względu zamawiający powinien zadbać o podanie poprawnego adresu swojej elektronicznej skrzynki pocztowej

III. Złożenie zamówienia 

 1. Wszystkie produkty prezentowane w serwisie kwiaty3d.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Ceny produktów prezentowanych w serwisie są cenami brutto, tj. obejmują podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Informacje znajdujące się na stronie serwisu kwiaty3d.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia (koszyka) stanowiącego integralną część serwisu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu oraz poszczególnych etapach wypełniania formularza zamówienia.
 5. Zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 6. Umowa zawarta pomiędzy klientem a Lumeris dotycząca zakupu danego produktu w serwisie kwiaty3d.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia, na który składa się czas wykonania (przygotowania) zamówionych produktów oraz czas ich dostawy. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w serwisie kwiaty3d.pl jest adres dostawy wskazany przez klienta. 

IV. Wykonanie zamówienia

 1. Lumeris rozpocznie wykonywanie zamówienia (tj. przyjmie zamówienie do wykonania) niezwłocznie po otrzymaniu należności za zamówione produkty. Jeżeli zamawiający wybierze jako formę płatności za zamówienie ‘płatność przy odbiorze przesyłki’ Lumeris rozpocznie przygotowywanie zamówienia niezwłocznie po zweryfikowaniu danych teleadresowych podanych w formularzu zamówienia.
 2. Lumeris może odmówić realizacji zamówienia jeśli zajdzie podejrzenie, że podane przy zamawianiu dane odbiorcy są fałszywe lub nie są prawdziwymi danymi zamawiającego, a także jeśli zajdą okoliczności wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo nie odebrania przesyłki, dla której zamawiający wybrał jako formę płatności ‘płatność przy odbiorze przesyłki’.
 3. Czas realizacji dla zamówień przyjętych do wykonania w soboty, niedziele oraz święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.
 4. Zamówienie zostanie wykonane z zachowaniem terminów podanych na karcie produktu. Jeżeli w opisie produktu nie została wyszczególniona taka informacja, zamówienie zostanie wykonane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.
 5. Deklarowane terminy przygotowania produktu w 1 dzień, 2 dni, 3 dni oznaczają, że zamówiony produkt zostanie wykonany w ciągu odpowiednio jednego, dwóch, trzech dni roboczych liczonych od początku pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do wykonania, przy czym soboty, niedziele i dni świąteczne są traktowane jako dni wolne od pracy.
 6. Wydłużenie zadeklarowanego przez Lumeris czasu potrzebnego na przygotowanie produktu może nastąpić, gdy klient poprosi o przedstawienie projektu poglądowego (produkcyjnego). lub wykonanie dodatkowych prac projektowych. W takiej sytuacji termin wykonania produktu wydłuża się o czas potrzebny na dodatkowe prace projektowe oraz okresy oczekiwania na odpowiedzi klienta.
 7. Klient ma prawo do wprowadzenia korekt w złożonym zamówieniu w każdym momencie jego realizacji. W tym celu klient powinien złożyć pisemne oświadczenie wysyłając je drogą elektroniczną na adres email: [email protected]. Lumeris zrealizuje zamówienie uwzględniając zgłoszoną zmianę. Jednakże, jeżeli zgłoszona przez klienta korekta zamówienia wiązać się będzie ze wzrostem kosztów jego wykonania Lumeris będzie przysługiwało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, o którego wysokości Lumeris powiadomi klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zgłoszonych przez niego zmianach. W takim przypadku wprowadzenie zmian w zamówieniu nastąpi po wyrażeniu przez klienta zgodny na wyższe wynagrodzenie Lumeris.
 8. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w każdym momencie jego realizacji. Wymagane jest w tym celu złożenie przez klienta pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres email: [email protected]. W przypadku rezygnacji przez klienta ze złożonego zamówienia na statuetkę lub inny produkt wykonywany wg. indywidualnej specyfikacji klienta Lumeris przysługiwać będzie rekompensata pokrywająca koszt wykonanych już prac projektowych i zużytych materiałów. W takiej sytuacji Lumeris poinformuje klienta o spodziewanej wysokości rekompensaty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego chęci do rezygnacji z zamówienia równocześnie wstrzymując prace do uzyskania potwierdzenia lub zmiany decyzji klienta.
 9. W sytuacji, gdy wykonanie statuetki zostało wstrzymane z uwagi na żądanie klienta by przedstawić mu projekt poglądowy bądź wprowadzić zmiany w projekcie, lecz klient nie odpowiada na wiadomości mu wysyłane Lumeris może anulować zamówienie po upływie 7 dni od kiedy otrzymało ostatnią wiadomość od klienta. 

V. Warunki dostawy

 1. Zamówione produkty dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i kurierskich.
 2. Jeżeli klient nie zastrzeże inaczej, usługa transportu (przesyłki) zamówionych produktów zostanie zrealizowana niezwłocznie po ich wykonaniu.
  1. Gotowe produkty przeznaczone do wysyłki:
  2. kurierem – zostaną nadane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym,
  3. pocztą lub paczkomatem – zostaną nadane najpóźniej w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.
 3. Zamówienia złożone za pośrednictwem serwisu kwiaty3d.pl dostarczane są wyłącznie na obszarze Polski. 
 4. Wysyłka za granicę jest możliwa jedynie przy zamówieniach złożonych drogą mailową. Dla zamówień złożonych tym kanałem komunikacji mechanizmy serwisu wspomagające składanie zamówienia tj. konfigurator statuetki pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Dla zamówień złożonych drogą mailową nie obowiązuje niniejszy regulamin. Koszty wysyłek zagranicznych są ustalane indywidualnie w zależności od wagi przesyłki oraz kraju przeznaczenia. 

VI. Formy płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w serwisie kwiaty3d.pl produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy płatność następuje przy odbiorze lub za pobraniem.
 2. Możliwe są następujące formy płatności w serwisie kwiaty3d.pl:
  1. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) – zapłata gotówką bądź kartą płatniczą kurierowi lub doręczycielowi poczty przy odbiorze zamówionych produktów,
  2. przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności tym sposobem, zamówienie jest przekazywane do wykonania.
  3. kartą płatniczą bądź kredytową (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności tym sposobem, zamówienie jest przekazywane do wykonania.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w serwisie kwiaty3d.pl, Lumeris zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. 

VII. Gwarancja, rękojmia i reklamacje 

 1. Produkty sprzedawane w serwisie kwiaty3d.pl mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeśli gwarancja została udzielona czas jej obowiązywania widnieje w opisie produktu na stronach serwisu kwiaty3d.pl, a szczegółowe warunki realizacji gwarancji zostały określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „opis i zdjęcia”. W przypadku, kiedy z produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.
 2. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 
 3. Lumeris odpowiada za wady sprzedawanych w serwisie kwiaty3d.pl produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Z uwagi na charakter sprzedawanych w serwisie kwiaty3d.pl produktów najlepszą formą składania reklamacji jest wysłanie wiadomości email na adres [email protected]. Jeżeli będzie to uzasadnione charakterem wady do jego opisu powinny zostać dołączone zdjęcia dokumentujące wadę. W sytuacji wątpliwej może zajść konieczność odesłania reklamowanego produktu do Lumeris. Przed odesłaniem reklamowanego produktu należy uzgodnić wcześniej z przedstawicielem Lumeris tryb i warunki, na jakich ma nastąpić wysyłka.
 5. W przypadku chęci złożenia reklamacji w formie pisemnej proponujemy użyć pisma reklamacyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. W przypadku, gdy doręczona przesyłka z zamówionymi produktami będzie nosiła znamiona uszkodzenia (tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania) zalecamy spisanie protokołu szkody w obecności przedstawiciela firmy przewozowej, której została powierzona dostawa produktów.
 7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Lumeris niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony w ramach reklamacji lub też Lumeris nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.
 8. Lumeris rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Lumeris nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Lumeris.
 9. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego klienci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów. Funkcję tą pełną m.in. Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok). Informacje o dostępie do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: polubowne.uokik.gov.pl.
 10. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z unijnej platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR), służącej pozasądowemu rozwiązywaniu sporów dotyczących zakupów przez Internet. 

VIII. Zwrot zakupionych produktów 

 1. Klient, który dokonał zakupu jako osoba fizyczna i nabył dany produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową podlega ochronie ustawowej jako konsument.
 2. Konsumentem jest też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nabędzie dany produkt w związku z prowadzoną działalnością, lecz zakup ten nie będzie miał charakteru zawodowego (nie będzie wynikał z przedmiotu działalności nabywcy).
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument może odstąpić od umowy zakupu, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionych produktów. W przypadku dostawy zamówienia partiami bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia ostatniej części zamówienia.
 4. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zatem, gdy przedmiotem zamówienia jest personalizowana statuetka 3D (tj. statuetka z wykonanym indywidualnym grawerunkiem wg. specyfikacji klienta) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a Lumeris nie jest zobowiązane przepisami prawa do jego przyjęcia oraz automatycznego zwrotu ceny jego zakupu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości wykonania zamówionych produktów konsument ma jednak zawsze prawo złożyć reklamację. Wynikające z obowiązujących przepisów prawo konsumenta do odstąpienia od umowy dotyczy natomiast produktów prezentowanych w serwisie kwiaty3d.pl takich jak:
  1. podstawki pod statuetki,
  2. niepersonalizowane kryształy 3D.
 5. Klient będący konsumentem chcąc zrezygnować z zakupionego przedmiotu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Może to zrobić drogą elektroniczną składając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną wysyłając ją na adres [email protected] lub w formie pisemnej wysyłając ją na adres podany w pkt. I.3 regulaminu. Proponowany wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 6. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient (będący konsumentem) powinien niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni, odesłać zwracany produkt wraz z dowodem jego zakupu (oryginałem lub też kopią). Koszt odesłania do Lumeris zwracanego produktu ponosi klient. Zwrot powinien nastąpić pod adres podany w pkt. I.3 regulaminu
 7. Jeżeli odstępujący od umowy kupna-sprzedaży klient wybrał sposób dostarczenia mu zamówionego produktu inny niż najtańsza forma dostawy oferowana przez Lumeris zostanie mu zwrócona cena zamówionego produktu oraz kosztów najtańszej formy dostawy obowiązującej w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 8. Zwrot kwoty należnej klientowi nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki zastosował przy dokonywaniu płatności za zamówiony produkt, chyba że klient wyrazi zgodę na zastosowanie innego sposobu płatności.
 9. Lumeris dokona zwrotu kwoty należnej klientowi (będącego konsumentem) najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin ten jednak może zostać przedłużony do chwili otrzymania przez Lumeris zwróconego produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego produktu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu funkcjonowania. 

IX. Zwrot zużytego sprzętu eklektycznego 

 1. Lumeris umożliwia swoim klientom oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy klient zakupując u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu tego samego rodzaju w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Zebrany w ten sposób zużyty sprzęty zostanie przekazany do zakładu przetwarzania odpadów.
 2. Chęć zwrotu zużytego sprzętu należy zgłosić drogą mailową na adres email: [email protected] w okresie nie dłuższym niż 90 dni od daty zakupu nowego sprzętu. Sam zwrot zużytego sprzętu powinien nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia chęci zwrotu. Klient wysyła zużyty sprzęt na swój koszt na adres siedziby Lumeris wskazany w punkcie I.3. 

X. Ochrona danych osobowych, praw majątkowych i archiwizacja zleceń 

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych stosowane przez Lumeris zamieszczone są w Zasadach Przetwarzania Danych pod adresem: lumeris.pl.
 2. Klient podając dane osobowe osób trzecich (np. jako odbiorcy przesyłki) potwierdza, że posiada zgodę tych osób na udostępnienie ich danych do przetwarzania przez Lumeris.
 3. Klient składając zamówienie potwierdza, iż udostępniając Lumeris materiały potrzebne do realizacji zamówienia nie narusza przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelką odpowiedzialność za przekazanie Lumeris materiałów łamiących prawa autorskie podmiotów trzecich ponosi klient.
 4. Jeżeli klient nie wyda dyspozycji nakazującej usunięcie przekazanych przez niego materiałów Lumeris podda je archiwizacji w celach marketingowych oraz ewentualnego powtórzenia zamówienia.
 5. Lumeris ma prawo do usunięcia archiwizowanych materiałów w każdym momencie, bez uprzedniego informowania klienta. 

XI. Wymagania techniczne w zakresie korzystania z serwisu 

 1. Do korzystania z serwisu Kryształy3D.pl potrzebny jest podłączony do Internetu komputer lub inne urządzenie mobilne z zainstalowaną na nim przeglądarką internetową, w wersji nie niższej niż:
  1. Firefox 80 
  2. Opera 70 
  3. Safari 12 
  4. Chrome 82. 
 2. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript i ciasteczek (cookies).
 3. Rozdzielczość ekranu komputera bądź urządzenia mobilnego używanego do korzystania ze sklepu powinna być nie niższa niż 350 x 667 px. 

XII. Postanowienia końcowe 

 1. Opisy i zdjęcia produktów umieszczone na stronie www.kwiaty3d.pl są własnością Lumeris Sp. z o.o.
 2. W przypadku wprowadzenia przez Lumeris zmian w regulaminie, dla złożonych zamówień obowiązuje treść regulamin aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres [email protected]. 

XIII. Załącznik 1 

Formularz reklamacji – pobierz formularz reklamacji 

XIV. Załącznik 2 

Formularz odstąpienia od umowy – pobierz formularz odstąpienia od umowy 

Data ostatniej zmiany: 09.03.2022 

Koszyk0
Koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy
0